National Anthems of the World

Music Control 

Ukraine
"Shche ne vmerla Ukraina"
(Ukraine's Glory Has Not Perished)


UKRAINIAN LYRICS

Shche ne vmerla Ukraini, ny slava, ny volja,
Shche nam, brattja - ukraincy, usmyzhnetjsja dolja,
Zginutj nashi voryzhenjki, jak rosa na soncy,
Zazhivemo y mi, brattja, u svoij storoncy.

CHORUS
Dushu j tylo mi polozhim za nashu svobodu
Y pokazhem, shcho mi, brattja, kozacjkogo rodu.
Dushu j tylo mi polozhim za nashu svobodu
Y pokazhem, shcho mi, brattja, kozacjkogo rodu.


ENGLISH TRANSLATION

Ukraine's glory hasn't perished, nor her freedom
Upon us, fellow compatriots, fate shall smile once more.
Our enemies will vanish, like dew in the morning sun,
And we too shall rule, brothers, in a free land of our own.

CHORUS
We'll lay down our souls and bodies to attain our freedom,
And we'll show that we, brothers, are of the Kozak nation.
We'll lay down our souls and bodies to attain our freedom,
And we'll show that we, brothers, are of the Kozak nation.
 

 
            
Google
Web Land of Magic
 

 

 
 
 


  Copyright 2008 www.landofmagic.co.uk All rights reserved